ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo
Crop/EnterpriseThrust Area
Field crops
 • Providing high yielding variety seed and planting material
 • Cultivation of short duration crops
 • Diversified agriculture
 • Crop Residue Management
 • Resource conservation
 • Green fodder production around the year
 • INM, IWM & IPM
 • Silage making
Livestock Production
 • Balanced nutrition involving mineral mixture, uromin lick & bypass fat
 • Scientific dairy farming
 • Scientific goat farming
 • Promotion of scientific piggery and poultry production
 • Management of parasites in dairy animals
Fish farming
 • Improved fish production
 • Promotion of freshwater prawn farming
 • Ornamental fish culture and trade practice
 • Recirculatory Aquaculture System (RAS)
 • Fish preservation and processing of value added products
Horticulture
 • Organic vegetable production
 • Protected cultivation
 • Fruit cultivation
 • Terrace gardening
Home Science
 • Value addition of agricultural and dairy produce
 • Nutrition management among farm women
 • Formation of SHGs/FPOs/FIGs
 • Promotion of rural women entrepreneurship
Scroll to Top