ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
Upcoming Events
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ
icarlogo

Lead paper

Khadda, B. S., and Brar, P.S. (2022). Present status and future prospects of goat production in India. Lead paper published in the compendium of “National Conference on Pluralistic Approach for Livestock Development- An Extension Call” was held on 6-8 May, 2022 at CSKHPKV, Palampur (HP), Pp: 299-309.

Khadda, B. S., Pal, S. and Brar, P.S. (2022). Boosting farmers income through backyard poultry farming. Lead paper published in souvenir & Conference Book of IVth International Conference on “Innovative and Current Advances in Agriculture and Allied Sciences (ICAAAS-2022) was held on 12-14 June, 2022 at Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla (HP), Pp: 74-80.  (ISBN No: 978-93-91057-31-2).

Khadda, B. S., Pal, S. and Brar, P.S. (2022). Low cost production technologies with special references to animal nutritional for improving livestock production and productivity. Lead paper published in souvenir & Conference Book of  VIIth International Conference in Hybrid Mode on Global Research Initiatives for Sustainable Agriculture & Allied Sciences (GRISAAS-2022) was held on 21-23 November, 2022 at Birsa Agricultural University, Ranchi, Jharkhand,  India,  Pp: 80-86.  (ISBN No:978-81-958010-1-5).
Scroll to Top